H2WasteCollect – Grootstedelijke zero-emissie afvalinzameling o.b.v. circulaire waterstof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2WasteCollect – Grootstedelijke zero-emissie afvalinzameling o.b.v. circulaire waterstof

Meer artikelen

Doel

De Gemeente Amsterdam wil samen met Holthausen Energy Points, E-Trucks Europe, Truckland en het lectoraat City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam een proeftuin project uitvoeren gericht op de ontwikkeling en het testen van een zero-emissie afvalinzamelingssysteem op basis van hernieuwbare waterstof dat wordt gegenereerd met energie uit (het biogene deel van het) afval.

Hiermee willen ze een kick-start geven aan de implementatie van zero-emissie (binnen)stad logistiek en hiervoor draagvlak creëren.

Projecttype

Project proeftuin

Deelnemers

 • Holthausen Energy Points BV (HEP) - Kleine onderneming - rol: Realisatie en exploitatie van H2 vulpunt incl. H2 elektrolyser, draagt zorg voor ombouw van elektrische truck naar waterstof (toevoeging H2 tanks, brandstofcel-technologie, en toebehoren)
 • Gemeente Amsterdam (GA) - Overheid - rol: Eindgebruiker H2 vuilniswagens via een operational lease overeenkomst met ET
 • Truckland Noord-Holland B.V. (TL) - Groot bedrijf - rol: Leverancier conventionele basis truck (levert deze aan ET) en serviceverlener onderhoud (i.k.v. lease overeenkomst met ET)
 • E-Trucks Europe B.V. (ET) - Middelgrote onderneming - rol: Bouwt basistruck om naar truck met elektrische aandrijving, huurt HEP in voor verdere ombouw naar waterstof, is Fleetowner van de trucks en stelt ze op lease basis beschikbaar aan GA
 • Hogeschool Amsterdam (HVA) - Kennisinstituut  - rol: Flankerend onderzoek

Locatie

Experimentele ontwikkeling:

 • Holthausen Energy Points B.V.
 • Truckland B.V.
 • E-Trucks Europe B.V.
 • Hogeschool van Amsterdam – Lectoraat City Logistiek

Investeringen

 • H2 vulpunt (incl. H2 elektrolyser): Nieuw-Zeelandweg 45-46, 1045 AM Amsterdam (gemeentewerf van Afvalservice West, direct tegenover AEB)
 • Vier1 waterstof-elektrische hydride vuilniswagens: Amsterdam

Resultaat

Eind 2020 rijden er in Amsterdam zeker zes H2-elektrische vuilniswagens die worden beleverd met circulaire waterstof afkomstig van het gerealiseerde H2 tankstation. Onderzoeksresultaten van het proeftuin project leiden tot een gedemonstreerde en gevalideerde leveringsketen voor hernieuwbare waterstof en een zero-emissie logistiek concept voor stedelijke afvalinzameling. De ontwikkelde en gedissemineerde ervaringsgegevens en best practices opgedaan in dit project vormen een essentiële referentie en grondslag voor verdere implementatie in Amsterdam. Het systeem is ook illustratief voor andere vergelijkbare toepassingen en zal zo bijdragen aan het ontsluiten van het herhalingspotentieel.

Aanleiding

De gemeente Amsterdam wil in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad, om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en tevens de gezondheid van de Amsterdammers te verbeteren. De stedelijke afvalinzameling is één van de sectoren waarmee in beginsel relatief snelle implementatie van zero-emissie technologie met een grote impact en een zeer duidelijke zichtbaarheid mogelijk is. Voor de inzameling in Amsterdam zijn gemiddeld per dag circa 130 vuilniswagens van de gemeente actief, die thans zijn uitgerust met een conventionele aandrijflijn op basis van diesel. Gezien het grootstedelijke karakter is uitvoering van afvalinzameling op basis van volledig elektrische voertuigen (d.w.z. volledig accu gebaseerd), onder andere door beperkingen op het gebied van actieradius, piekvermogen en lange laadtijden, technisch en bedrijfsmatig niet haalbaar. Momenteel is toepassing van een waterstof-elektrische aandrijflijn op de vuilniswagens de enige realistische optie voor de realisatie van een zero-emissie afvalinzameling. Waarbij afvalinzameling illustratief is voor grootstedelijke logistiek intensieve processen. Hoewel de vereiste technologische technologie voor het realiseren van een H2-elektrische afvalinzamelingsysteem wel beschikbaar zijn, vormen aspecten gerelateerd aan de onbekendheid met de technologie, risico-perceptie, (nog) hoge kosten en onzekerheid van TCO, ontbreken van inzicht in de maatschappelijke kosten en baten, implicaties voor routering in verband met schaarste van H2-vulpunten, en het ontbreken van draagvlak, momenteel nog een belangrijke belemmering voor de toepassing hiervan. Om tot een succesvolle implementatie van zero-emissie afvalinzameling te komen, is de ontwikkeling hiervan, en onderzoek hieraan binnen een proeftuin (living lab) omgeving essentieel.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren.

Het project omvat:

 1. De realisatie van een proeftuinomgeving:
  • H02 vulpunt op gemeentewerf Afvalservice West (nabij de afvalverbrandingsinstallatie van AEB)
  • elektrolyser voor H2-productie uit hernieuwbare elektrische energie die wordt gegenereerd met het biogene deel van afval door AEB
  • vier H2-Elektrische vuilniswagens voor zero emissie afvalinzameling
 2. De uitvoering van een onderzoeksproject binnen deze proeftuinomgeving, gericht op:
  • het ontwikkelen en testen van een model voor optimale routering voor de H2-elektrische voertuigen mede in verband met de beperking van het aantal vulpunten (voorlopig één);
  • het genereren van ervaringsgegevens omtrent actieradius, routeplanning, energiebeheer, gebruik van tank- en laadvoorzieningen, onderhoudsaspecten;
  • het onderzoeken en beoordelen van de technische en economische prestatie van de voertuigen en het verrichten van een TCO analyse alsmede het identificeren van verbeteropties;
  • het uitvoeren van een maatschappelijke kosten en baten analyse gericht op het in kaart brengen van de effecten van een zero emissie afvalinzamelingsysteem voor alle relevante ketenpartners en actoren ten opzichte van de referentie (nul-situatie)
 3. Het versterken en uitbouwen van kennis en informatie over en draagvlak voor waterstof-elektrisch rijden in het algemeen, en waterstof-elektrische afval inzamellogistiek in het bijzonder.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.841.500.

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.