Project Accelerating Zero Emission Distribution (AZED) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Project Accelerating Zero Emission Distribution (AZED)

Meer artikelen

Doel

Doel is het opdoen van kennis en ervaring met zero-emissie voertuigen als onderdeel van een logistiek systeem die als opmaat dient voor grootschalig zero-emissie distributie binnen de AH-organisatie.

Met behulp van deze kennis is het voor het management van AH makkelijker om de juiste keuzes te maken op het gebied van toekomstige voertuigen, innovatieve laadinfrastructuur in combinatie met groene energie en het juiste logistieke systeem. Deze proeftuin vindt plaats in een zeer concurrerende markt met als doel proeven te doen met efficiënte grootschalige implementatie van een grote vloot elektrische trucks met slimme oplaad infrastructuur voor efficiënte en effectieve zero emissie levering in binnenstedelijk gebied aan consumenten.

Korte omschrijving van de activiteiten

De activiteiten in de proeftuin worden verdeeld in 5 inhoudelijke werkpakketten en een werkpakket 0 Projectmanagement, communicatie en disseminatie. De inhoudelijke werkpakketten worden als volgt ingevuld:

  • WP 1: aanschaf en ingebruikname zero emissie voertuigen. Het betreft hier de aanschaf van 3 verschillende soorten volledig elektrische bestelbussen, in totaal 35 voertuigen. Deze worden aangeschaft bovenop 25 volledig elektrische bestelbussen die in 2019 in gebruik genomen zullen worden. De proeftuin als geheel bestaat daarmee uit 60 bestelbussen van 4 verschillende merk/modellen.
  • WP 2: Implementatie laadinfrastructuur inclusief back office. Er worden in totaal 3 DC snelladers en 33 x 2 22kW AC langzaamlaadpunten geïnstalleerd en voorzien van smart charging technologie en back office inclusief elektriciteitsopslag ter verbetering van de laadprofielen en ten behoeve van een optimalisering met routeplanning.
  • WP 3: Inrichten en optimaliseren routeplanning en laadplanning logistiek systeem. Logistieke innovatie gericht op het verbeteren van het logistieke systeem specifiek ten behoeve van de inzetbaarheid van zero-emissie voertuigen (planning, routing, afstanden, inzettijden, laadtijden, laadduur etc), het technische gebruik van de voertuigen, rijstijl, snelheden, beladingsgraden, routing, weersomstandigheden.
  • WP 4: Onderzoek gebruik laadinfra i.c.m. toekomstige opschalingsmogelijkheden. Op basis van ritprofielen van de huidige voertuigen én de elektrische voertuigen maakt ElaadNL een grid impact analyse waarin het verschil tussen ongestuurd laden en slim laden duidelijk wordt. Hogeschool van Amsterdam voert energie-analyses uit met het EVEC model, wat in staat stelt om effect van elektrisch laden op aansluitingsniveau te modelleren waarin opschaling gesimuleerd kan worden met behulp van groeiscenario’s.
  • WP 5: Analyse strategisch beleid grootschalig zero emissie distributie AH. De input uit de werkpakketten 1 tot en met 4 wordt door alle deelnemers ingebracht in dit werkpakket ten behoeve van het strategisch beleid van verduurzaming van distributie.

Locatie

HomeShopCenter Amsterdam Beiraweg 3 1047 HN Amsterdam. Geplande opening week 40 – 2019 Deze nieuwe locatie zal op termijn wekelijks 40.000 klanten in regio Amsterdam bedienen.

Deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Albert HeijnGroot bedrijfDeelnemer / penvoerder
PitPointGroot bedrijfDeelnemer
Stichting ELaadNLKennisinstellingDeelnemer
OrtecGroot bedrijfDeelnemer
Hogeschool van Amsterdam  

Resultaat

De proeftuin heeft als resultaat vooral opgedane kennis en ervaring met de inzet van zero-emissie voertuigen in combinatie met slimme laadinfrastructuur en een effectief logistiek systeem geoptimaliseerd voor zero-emissie voertuigen.

Dit resultaat zal gedeeld worden vanuit communicatie en disseminatie aan derden en biedt input voor beslissers indien zij willen opschalen in zero-emissie stadsdistributie.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

In het in 2014 door ene groot aantal partijen ondertekende convenant Green Deal ZES is de doelstelling vastgelegd om de stedelijk luchtkwaliteit in 2025 zo schoon mogelijk te krijgen.

Dit betekent lokaal geen (schadelijke) emissies van CO2, NOx en fijnstof en zo min geluid te produceren om de bevolkingsgezondheid in de steden te verbeteren en de leefbaarheid te verhogen.

Albert Heijn onderschrijft de doelstelling volledig en heeft de ambitie om in 2025 haar E Commerce activiteiten in grote steden volledig emissievrij uit te voeren. Dit houdt in dat 60% van het wagenpark in 2025 dient te bestaan uit zero emissie voertuigen. Gecombineerd met een groei van E Commerce activiteiten met 25-30% per jaar, betekent dit voor Albert Heijn een jaarlijkse instroom van minstens 250 elektrische voertuigen per jaar, startend in 2020. Maar het invoeren van zero-emissie oplossingen brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo lijkt de markt nog niet klaar om de distributiesector te verduurzamen, momenteel zijn er slechts enkele elektrische OEM (proto) voertuigen of dure, omgebouwde voertuigen. De kennis rondom inzet is zeer beperkt, eigenlijk niet aanwezig. Standaardisatie is ver te zoeken.

Daarnaast is de impact op de grid onbekend in het geval dat alle distributievoertuigen elektrisch worden. Opschaling en uiteindelijk schaalgrootte is nodig om de probleemstelling te kunnen oplossen met elektrische oplossingen. De Proeftuin Accelerated Zero Emission Distribution betreft een grote proeftuin als voorbereiding op verdere uitrol van zero emissie distributie, met monitoring op alle aspecten waar men tegenaan kan lopen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.