Zero emission public transport services for Schiphol Amsterdam Airport and along the corridors (HY) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zero emission public transport services for Schiphol Amsterdam Airport and along the corridors (HY)

Meer artikelen

Doel

Streekvervoerder Connexxion is concessiehouder van HY.

Dit gebied ligt tussen de lijn luchthaven Schiphol Amsterdam en de Noordzeekust. In dit gebied liggen plaatsen als Haarlem en IJmuiden. Doel van het project is het verduurzamen van het bestaande openbaar vervoer door diesel en gas bussen te vervangen door zero-emissie elektrische bussen. Dit wordt gedaan door grootschalige investeringen in elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur in het concessiegebied van HY.

Korte omschrijving van de activiteiten

Connexxion heeft in een eerdere fase geïnvesteerd in een e-busnetwerk rond Schiphol waarvan de kosten niet in dit DKTI-project zijn opgenomen. Dit netwerk behelst kleinschalige inzet van 8 e-bussen. Dit netwerk is gebruikt om het laadnetwerk voor dit DKTI- project te ontwerpen. Uit dit ontwerp zijn de zes eerder genoemde locaties gekomen. Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan voor deze locaties. De DKTI cofinanciering wordt gebruikt om het laadnetwerk op de zes locaties te installeren. Deze aanvraag voor DKTI cofinanciering heeft uitsluitend betrekking op het laadnetwerk in concessie HY ter realisatie van deze lokale infrastructuur/ openbaar busvervoer.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

De implementatie van elektrisch busvervoer met bijbehorende laadinfrastructuur heeft plaats in de OVconcessiegebieden Haarlem-IJmond (HY) en Amstelland-Meerlanden (AML). Connexxion Openbaar Vervoer is concessiehouder van deze beide gebieden en gaat het busvervoer in deze regio’s verduurzamen door diesel- en CNG-bussen te vervangen door elektrische Zero-Emissie bussen. Deze DKTICofinancieringsaanvraag heeft betrekking op de HY concessie. Dit betekent dat op de volgende locaties laadinfrastructuur wordt geplaatst:

  • Industrieweg, Haarlem
  • Beverwijk busremise
  • IJmuiden, Dennekoplaan
  • Haarlem, Schalkwijk Centrum
  • Haarlem, Delftplein / Spaarne Gasthuis
  • Haarlem Spaarnwoude Zuidzijde

Deze locatiekeuze is het resultaat van het eerste jaar van het CEF-T project en wijkt, conform de afspraak met INEA, af van de locaties vermeld in de CEF-T aanvraag. Met deze locatiekeuze is het mogelijk de werkzaamheden binnen het CEF-T/ DKTI project te starten. Voor de hierboven genoemde locaties geldt dat hier nog geen investeringen zijn gedaan en nog geen verplichtingen zijn aangegaan (zie ook verklaring in bijlage 7).

Vergunningen

De locaties zijn het resultaat van overleg tussen Connexxion die de laadstrategie ontwikkelt, Liander die het E-netwerk beheert en provincie en gemeenten die de vergunningen voor bouw en plaatsing van de laatstations moeten afgeven. In samenspraak met deze vergunningverleners worden nu de vergunningen aangevraagd. Door deze samenwerking verwachten we weinig problemen in het vergunningverleningsproces. Daar waar het bestemmingsplan niet voorziet in buslaadinfrastructuur, wordt in overleg met de plaatselijke vergunningverlener gewerkt met tijdelijke vergunningen (10 jaar). Deze kunnen snel worden verleend zonder dat een eventuele bestemmingsplanwijziging moet zijn doorgevoerd. De wijziging van het bestemmingsplan kan dan in 10 jaar daarna worden afgerond waarop een permanente vergunning kan worden afgegeven. Dit is in het verleden gebeurd op een industrieterrein. Vergunningverlening voor laadinfra is expliciet geen vereiste voor toekenning van een CEF-T subsidie.

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemer: Connexxion Openbaar Vervoer
Type organisatie: Grote onderneming
Rol in project: Uitvoerder OV-diensten in concessiegebied HY

Resultaat

Het EU-project waarvoor Connexxion ondersteuning heeft gekregen vanuit CEF Transport leidt tot een grootschalige inzet van elektrisch busvervoer in concessiegebied HY.

In dit het CEF/DKTI-Transport project wordt deze e-bus vloot uitgebreid met:

  1. Laadnetwerk met 73 laadpunten voor snel- en langzaam laden
  2. Uitbreiding ZE-busvloot: 62 extra ZE-bussen bovenop de 8 die al operationeel zijn

Het CEF-project moet leiden tot de grootste demonstratie van elektrische busvervoer binnen de EU. Dit is een belangrijke eerste stap naar het doel van de gezamenlijke vervoersregio’s die zich ten doel hebben gesteld dat in 2030 het openbaar vervoer volledig emissievrij is.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Nederland is een dichtbevolkt land.

Daarnaast is Nederland een belangrijke Europese transport hub met zeehavens in Rotterdam en Amsterdam en luchthaven Schiphol. De grote bevolkingsdichtheid en economische activiteiten leggen een grote druk op bestaande infrastructuur. Dit leidt tot veel congestie en luchtvervuiling, met name in het westen van het land. Door de lokale infrastructuur voor het openbaar vervoer te verduurzamen en het gebruik ervan aantrekkelijker te maken kan zowel een bijdrage worden geleverd aan de reductie van luchtvervuiling als het verminderen van de druk op bestaande infrastructuur en congestie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.