Kredietunie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kredietunie

Meer artikelen

Omschrijving

Een kredietunie is een coöperatie van mkb-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en mkb-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de slagingskans.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en werkt op een democratische manier. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Werking

Kredietunies zijn coöperatieve kredietverenigingen met uitgesloten aansprakelijkheid. Iedere kredietunie geeft aandelen of ledencertificaten uit, of vraagt storting op de ledenrekening om eigen vermogen te vormen. Leden-aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in het eigen vermogen hebben bijgedragen.

Ieder lid kan slechts één aandeelbewijs verwerven en krijgt daarmee stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (“one man, one vote”). Ieder lid kan tot bestuurder van de coöperatie worden gekozen, hiervoor is een verklaring omtrent het gedrag nodig. Eventuele positieve saldi aan het eind van het boekjaar staan ter beschikking van de leden; zij kunnen deze saldi gebruiken om het eigen vermogen te versterken, de debetrente te verlagen of de creditrente te verhogen. Ook kunnen de leden besluiten bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten die aansluiten op de doelstelling van de kredietunie.

Sterk

Kredietunies gedragen zich als banken. Door de opzet staan aanbieder en vrager dichter bij elkaar.

Zwak

Een professionele organisatie zal het beheer van de unie moeten regelen. Een kredietunie is een vereniging met leden wat besluitvorming mogelijk bemoeilijkt.

Meer informatie

De Kredietunie

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Kredietunie Oostland
Voorbeeld 2: Coöperatieve kredietvereniging voor mkb-ondernemers

Voorbeeld 1

Kredietunie Oostland    

 

Aan de kredietverlening bij Kredietunie Oostland zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat Kredietunie bij het beoordelen van uw aanvraag vooral kijkt naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf i.p.v. naar ratio’s. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:
 • bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
 • financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming
 • u bent een ondernemer met een goed businessplan
 • financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
 • aanvraag bedraagt maximaal EUR.250.000,–
 • deelneming c.q. deelfinanciering is optioneel
 • u beschikt over een ondernemingsplan inclusief cash flow porgnose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
 • U bent gevestigd of u heeft een band met de regio oostland
Niet in aanmerking voor financiering komen:
 • Verliesfinanciering
 • Onroerend goed
 • Levende haven
Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie. Daartoe moet de kredietnemer minimaal certificaat ad € 1000,- verwerven.
Voor de kredietnemers zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de kosten van Kredietunie Oostland.

Doelgroep:

MKB ondernemers, zowel aan de aanbod als vragende zijde van het marktspectrum.

        

Voorbeeld 2

Coöperatieve kredietvereniging voor MKB ondernemers

 

Het idee van kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Zij vormen een coöperatie kredietvereniging waarbinnen zij via een gemeenschappelijke kas geld aan elkaar beschikbaar stellen en van elkaar lenen. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.
 
Leden binnen de kredietvereniging kunnen als coach fungeren voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Doelgroep:

MKB ondernemers, zowel aan de aanbod als vragende zijde van het marktspectrum
 
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit: de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.