Nationale LNG Hulpregeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Nationale LNG Hulpregeling 2017

Meer artikelen

Samenvatting project

In deze Safety Deal werken elf partijen samen aan het opstellen van een breed gedragen en complete LNG hulpregeling. Hierdoor kan met gepaste maatregelen ook escalatie van LNG veiligheidsincidenten voorkomen worden.

Aanleiding

LNG (Liquefied Natural Gas) is een schone brandstof die ook de CO2 uitstoot van de transportsector verlaagt. Daarmee draagt LNG bij aan de noodzakelijke verduurzaming. Het aantal vrachtwagens dat LNG nu als brandstof gebruikt neemt gestaag toe. Ook in de binnenvaart neemt het gebruik van LNG toe. Dit zorgt voor een sterk toenemend aantal LNG distributiehandelingen.
De LNG keten is actief bezig om deze handelingen allemaal veilig te laten verlopen. Desondanks neemt het statistische risico op incidenten met LNG toe. Dit geldt voor de bedrijventerreinen, maar zeker ook op de weg waar steeds meer tankwagens LNG naar de distributiepunten vervoeren. LNG is een vloeibaar gemaakt gas dat vervoerd wordt onder lichte overdruk bij een temperatuur van -162°C. Er is ruimschoots ervaring met dit type transport in de sector industriële gassen. Al veel langer worden  vloeibare zuurstof, stikstof, argon, helium en zelfs waterstof vervoerd. In deze sector komen weinig incidenten voor. Als dat wel het geval is, moeten de hulpdiensten speciale voorzorgsmaatregelen nemen vanwege het cryogene (“koudmakende”) karakter van deze vloeibaar gemaakte gassen.

Doel

Het opstellen van een breed gedragen en complete LNG Hulpregeling. Met behulp van de regeling moeten in geval van een incident alle betrokken partijen snel kunnen inschatten welke escalatie van risico’s zou kunnen optreden. De regeling helpt ook bij het bepalen van gepaste maatregelen om escalatie te voorkomen. Wanneer de situatie gestabiliseerd is, moeten de noodzakelijke bergingswerken op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd zonder opnieuw risico's voor mens en milieu te veroorzaken.

Aanpak

Het Nationaal LNG Platform voert dit project samen met het bedrijfsleven en hulpverleningsorganisaties uit. Het is een Publiek Private Samenwerking (PPS). Dit project moet leiden tot een goed gedocumenteerde LNG Hulpregeling. De regeling geeft informatie over hoe LNG incidenten op en rond de weg op een eenduidige wijze worden gemeld, herkend en beoordeeld. Ook staat er informatie in over te volgen procedures bij de afhandeling van het incident.
De LNG keten heeft de deskundigheid om escalatie tot een minimum te beperken bij incidenten. Met behulp van de LNG Hulpregeling worden concrete afspraken gemaakt met publieke en private hulpdiensten. Dit gaat over hoe de deskundigheid ook werkelijk wordt ingezet bij een incident.
De LNG Hulpregeling zal direct vanaf de start van een incident de leidraad zijn voor wat er gedaan moet worden. De eerste inschatting door de arriverende hulpdiensten is bepalend voor de opschaling van het betrokken bedrijfsleven en de overheid. Klein houden wat klein is. Daar waar nodig de incidentbestrijding opschalen tot de benodigde crisisbeheersing. Door het bundelen van LNG kennis over voorkomen en tegengaan van veiligheidsincidenten zal de kans op economische, maatschappelijke en milieuschade fors afnemen.

 

Algemene informatie project

Nationale LNG Hulpregeling

Projectcode
SVO170010

Toegezegde subsidie
€ 43.362

Projectperiode
januari 2018 – maart 2019

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema
ketenverantwoordelijkheid 

Penvoerder
Deltalinqs en Nationaal LNG Platform

Projectdeelnemers

  • Nijman/Zeetank Internationale Tanktransporten B.V.
  • A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V.
  • Chr. Vermeer Transport B.V.
  • Rolande B.V.
  • Gate Terminal
  • Schenk-Papendrecht Beheer B.V.
  • PitPoint.LNG B.V.
  • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
  • Broadview Energy Solutions B.V.
  • Shell Downstream Services International B.V. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.