Veiliger produceren door innovatieve aanpak van Corrosie onder Isolatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veiliger produceren door innovatieve aanpak van Corrosie onder Isolatie 2020

Meer artikelen

Samenvatting project

Deze Safety Deal selecteert kansrijke innovaties voor tijdige detectie en voorkoming van Corrosie onder Isolatie (COI).

 Aanleiding
 Een groot deel van de procesinstallaties van de industrie in Nederland is al meer dan 30 jaar in bedrijf. Vanwege het sluipmoordenaarskarakter van corrosie onder isolatie (COI) vormen geïsoleerde leidingen en procesapparatuur een toenemend veiligheidsrisico. Ernstige schade door COI aan onderdelen van procesinstallaties komt op wereldschaal voor. Productiebedrijven willen daarom dit veiligheidsrisico tot het uiterste beperken.

 Doel
 Het hoofddoel van deze Safety Deal is de veiligheid van procesinstallaties verder verbeteren en de ambitie van het Safety Delta Nederland (SDN) convenant waar te maken. De ambitie van SDN is dat de Nederlandse (petro)chemische industrie de veiligste van de wereld is in 2030.
De drie bouwstenen daarvoor zijn:
1. Beheersen van corrosie door het tijdig opsporen van COI;
2. Toepassen van preventieve maatregelen zoals geschikte coatings;
3. Gebruik maken van een op risico gebaseerd beslismodel voor de planning van onderhoud.
Gezamenlijk dragen ze bij aan het beheersen van de COI gerelateerde kosten en risico’s en het voorkomen van grote calamiteiten. Een innovatieve COI-aanpak kan de veiligheid van de procesinstallaties bij Brzo-bedrijven aanzienlijk verbeteren. De drie sporen van dit Safety Deal onderzoek zullen ook quick wins opleveren die al op korte termijn inzetbaar zijn in risicovolle bedrijven. Daarnaast wordt een roadmap opgeleverd waarmee samen met SDN-convenantpartners een COI-innovatie meerjarenprogramma gestart kan worden.

 Aanpak
 Deze Safety Deal sluit aan op het eerdere project ‘Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie’. Dat project is opgeleverd met een ‘bestaande technieken toolbox’. Daarmee kunnen industrie en onderhoudspartijen zelf aan de slag om grip te krijgen op COI. Dit nieuwe project wil met een beperkt vooronderzoek het COI-faalmechanisme en de bijbehorende sturingsparameters in beeld brengen. Met een inventarisatie, selectie en rangschikking van kansrijke innovaties kan de doorontwikkeling van deze kennis binnen enkele jaren een wezenlijke bijdrage leveren aan betere beheersing van COI.
Het kernteam van deze Safety Deal bestaat uit de materiedeskundigen, die ook aan het vorige project deelnamen. Een uitgebreide vertegenwoordiging van deskundigen en probleemeigenaren uit de procesindustrie ondersteunen hen. Hiervoor is het gebruikersplatform uitgebreid.
De belangrijkste parameters voor het faalmechanisme worden onderzocht aan de hand van een beperkt literatuuronderzoek. Daarna volgt een serie expertinterviews om de inzichten uit de literatuur te toetsen en mogelijk te verrijken. Parallel loopt een inventarisatie naar kansrijke innovaties die bij kunnen dragen aan beheersing van COI. Het gebruikersplatform toetst en vult de inventarisatie aan in een of meerdere workshops. Daarna vindt de selectie van de meest kans- en impactrijke innovaties plaats. De roadmap voor 2030 zal ook een plan voor de doorontwikkeling en marktintroductie van de innovaties bevatten.

Algemene informatie project

Veiliger produceren door innovatieve aanpak van Corrosie onder Isolatie 

Projectcode
SVO220015

Toegezegde subsidie
€ 53.550

Projectperiode
januari 2021 – december 2021

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 
  • transparante sector
  • duurzaam assetmanagement
  • hoogwaardige kennis

Penvoerder
World Class Maintenance 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.