Circulaire woning | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire woning

a. bestemd voor: het realiseren van een circulaire woning met woon- of logiesfunctie, waarbij:
1. de woning een bijdrage levert aan het creëren van circulaire materiaalketens,
2. al het aangeschafte nieuwe hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage,
3. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens:
- in geval van een nieuw gebouw(deel), de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020), en
- in geval van een gerenoveerd gebouw(deel), de Bepalingsmethode Milieuprestatie Verbouw en Transformatie (11 november 2020), als addendum bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken,
4. uit de berekening van de milieuprestatie blijkt dat de milieuprestatie van de woning ten hoogste € 0,5 per m² bvo per jaar is,
5. het gebouw(deel) ten minste:
- voor 50% op volumebasis bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, uitgaande van het totale volume exclusief de fundatie en installaties, of
- is gebouwd met vijf bouwmaterialen of drie bouwmaterialen en een toestel binnen een bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD, waarbij voor de bouwmaterialen uit de NMD blijkt dat:
a. deze materialen voor ten minste 50% op gewichtsbasis bestaat uit gerecycled materiaal, of
b. het herbruikbare bouwmaterialen betreffen, niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik, of
c. een combinatie hiervan,
6. gedurende de gehele levensduur van het gebouw(deel) een actuele rapportage of dataset beschikbaar is die:
- ten minste alle elementen en componenten van het gebouw(deel) bevat, inclusief informatie over de demontabiliteit en mogelijkheden voor hergebruik en recycling van de individuele elementen en componenten, en
- tijdens sloop of renovatie van het gebouw(deel) bijdraagt aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken en recyclen van de vrijkomende elementen en componenten,
7. bovenstaande onder punt 1 tot en met 6 wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een onafhankelijke assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,
8. opleverresultaten van het project worden aangeleverd conform de checklist voor publicatie, genoemd in de ‘Handreiking Circulaire Gebouwen op de Milieulijst’, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar wordt gesteld, waarbij deze opleverresultaten binnen een jaar na oplevering van het gebouw(deel) en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd zijn door een onafhankelijke assessor,
9. de melder ermee akkoord gaat dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en
10. wordt voldaan aan voorwaarde 10 genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit: een circulaire woning en onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau, en met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, interieur, inrichting, terrein(inrichting), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

Investeringen in een circulaire woning, zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6102 gemeld worden.
Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met D 6130.

Toelichting: De belangrijkste voorwaarde is dat met het te realiseren gebouw(deel) een bijdrage wordt geleverd aan het creëren van circulaire materiaalketens, met als doel het verlagen van de milieudruk. Bijdragen aan het creëren van circulaire materiaalketens kan bijvoorbeeld door het toepassen van onderdelen van gesloopte of gerenoveerde gebouwen, demontabele en herbruikbare onderdelen of hernieuwbare of hoogwaardig recyclebare bouwmaterialen, voor zover het geen gangbare toepassingen betreft. Gangbare toepassingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van menggranulaat, beton of staal dat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal bestaat.
De kosten voor het slopen van een bestaand gebouw(deel) komen niet in aanmerking, de bijkomende kosten voor het tijdens de sloop winnen van de in het circulaire gebouw(deel) toe te passen elementen en componenten (circulair slopen) komen echter wel in aanmerking.
Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (http://rvo.nl/podium/) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire gebouw(deel) vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport.
Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek.
De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2022 BREEAM-NL en GPR Gebouw.
De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op http://milieudatabase.nl/. Op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circu....

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022