Circulaire woning | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire woning

a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair gebouw met woonfunctie (Bouwbesluit 2012, 1
woonfunctie), waarbij:
1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,
2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020), waaruit blijkt dat de milieuprestatie van de woning ten hoogste € 0,5 per m² bvo per jaar is,
3. ten minste vijf bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD zijn toegepast, waarbij uit de productkaart blijkt dat:
- deze materialen op gewichtsbasis ten minste 50% secundaire grondstoffen bevatten, of
- het herbruikbare bouwmaterialen betreffen, niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik, of
- een combinatie hiervan,
4. de reductie in de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen uit punt 3 wordt aangegeven en berekend met de volgende formule: ‘Reductie milieudruk = Milieueffecten module A1+A2+A3 per jaar / gebruikte secundaire grondstoffen of materialen (kg)’, waarmee inzicht gegeven wordt in de reductie van de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen,
5. een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar is met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het
gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),
6. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van
een door de regeling erkende maatlatmethodiek,
7. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen een jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en
8. de melder ermee akkoord gaat dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau.
een circulaire woning en met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en
sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire woning zoals hierboven genoemd, komt voor ten hoogste € 1.200 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Investeringen in een circulaire woning, zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6102 gemeld worden.
Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens en producten ontworpen voor meervoudig gebruik en aangeboden met een retoursysteem te stimuleren en ervaring op te doen met parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval e.d. in de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire gebouw(deel) vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport.
Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame
Energieproductie of Energie-investeringsaftrek.
De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2021 BREEAM-NL en GPR Gebouw.
De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op https://milieudatabase.nl. Op https://rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de
Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op
https://rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulair....

Let op: investeert u in een circulaire woning en maakt u gebruik van de RVV (Regeling Vermindering Verhuurdersheffing)? Dan kunt u mogelijk geen gebruikmaken van de MIA, omdat de combinatie van RVV en MIA leidt tot meer staatssteun dan toegestaan op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Neem in dat geval voordat u uw investering meldt contact met ons op.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 7 maart 2022