Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL

a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties, genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal of kas, waarbij:
1. al het aangeschafte nieuwe hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,
2. voor een gebouw(deel) een berekening van de milieuprestatie wordt overlegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022),
3a. voor een gerenoveerd gebouw(deel) een minimale score van 55% op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten
(BREEAM-NL-In-Use, versie 6) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materiaalstromen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-In-Use, versie 6 -assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-In-Use, versie 6 certificaat,
3b. voor een grootschalig gerenoveerd gebouw(deel) een minimale score van 70% van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten
(BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie
maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat, of
3c. voor een nieuw gebouw(deel) een minimale score van 70% van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw 2020) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL 2020 assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat,
4. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een dak dat is voorbereid (constructief plus dakdoorvoeren) op het realiseren van duurzame energieopwekkingsinstallaties voor ten minste 50% van het dakoppervlak en daarnaast voor het overige dakoppervlak is voorzien van:
a. een dakbedekking met een Solar Reflectance Index waarde van ten minste 80, of
b. een vegetatiedak, of
c. een parkeerdek, of
d. een retentiedak, of
e. duurzame energieopwekkingsinstallaties, of
f. een combinatie hiervan, of
g. in plaats van de genoemde opties a tot en met f er een gevelbegroeiingssysteem wordt toegepast op ten minste 25% van het totale geveloppervlak, en
5. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, (terrein)inrichting, magazijnstellingen, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in
aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:
Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie
≤ 5.000 m² bvo € 800/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 600/m² bvo
Indien er een vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingsysteem wordt toegepast, wordt het maximaal voor milieu-investeringsaftrek in aanmerking komende bedrag verhoogd met € 300 per m² vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingssysteem.
Indien een gebouw bestaat uit meerdere gebouwdelen met dezelfde gebruiksfunctie, wordt het maximale bedrag dat voor milieu-investeringsaftrek in aanmerking komt gebaseerd op het totale bvo van de gebouwdelen met dezelfde gebruiksfunctie, zijnde de totalen voor de gebouwdelen met industriefunctie en de gebouwdelen zonder industriefunctie.
Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel
voor één van de bedrijfsmiddelen G 6115 tot en met D 6128 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren komen niet
in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met D 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de Gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op www.milieudatabase.nl.
Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op www.breeam.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

| Gewijzigd op: 26 december 2022