Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw

a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarbij:
1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,
2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd voor het nieuwe gebouw(deel), bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),
3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende
renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,
4a. een gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 Bestaand Bouw met een score van ten minste 7,0 voor
de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,
4b. een nieuw gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s Energie,
Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,
5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw
berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de
Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde
rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke
GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening), dan wel buiten die termijn volgens de op dat moment
geldende maatlat van GPR Gebouw,
6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:
a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien
van witte dakbedekking, of
b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de
energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of
c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en
7. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:
Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.200/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 600/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 7
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.a
≤ 5.000 m² bvo € 600/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 400/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.b of 6.c
≤ 5.000 m² bvo € 800/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 600/m² bvo.
Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.
Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel
voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren komen niet
in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op http//milieudatabase.nl/.
Informatie over GPR Gebouw is beschikbaar op https://gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op https://tpac.smk.nl/ of
https://www.inkoopduurzaamhout.nl/. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022