Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

a. bestemd voor: het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein of in een economische zone type C1 (retail, meubelboulevards) zoals deze in het IBIS wordt gehanteerd of op een bestaande kantorenlocatie, zodanig dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan door:
- het verwijderen van bestaande aansluitingen van de hemelwaterafvoer op het (regenwater)riool van het gebouw, en
- het vervangen van ten minste 50% van de bestaande dichte verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden (met uitzondering van trottoir en wegen) door groen, een waterpartij die niet in directe verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem, waterdoorlatende (half)verharding of waterpasserende (half)verharding,
waarbij ten minste één van de volgende voorzieningen aanwezig is of toegepast wordt:
1. een vegetatiedak als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5300,
2. een gevel- of muurbegroeiingssysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5301,
3. een draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking als bedoeld in bedrijfsmiddel F 6405,
4. een infiltratiesysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel G 5342,
5. een voorziening voor het bufferen van regenwater als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5344, of
6. een natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5105,

b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Een investering in klimaatadaptief aanpassen van een bedrijfsterrein als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel D 5340 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Voor bedrijventerrein en economische zone wordt de definitie aangehouden zoals deze in het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) wordt gehanteerd (zie http://ibis-bedrijventerreinen.nl/).

| Gewijzigd op: 7 maart 2022