Selectieve (katalytische) reductie-installatie (SCR of SNCR) (aanpassen bestaande situatie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Selectieve (katalytische) reductie-installatie (SCR of SNCR) (aanpassen bestaande situatie)

a. bestemd voor: het omzetten van NOₓ uit afgassen van een bestaande stookinstallatie door injectie van ureum of ammoniak, al dan niet in combinatie met een katalysator, waardoor de NOₓ-emissie van de stookinstallatie, gemeten volgens de Activiteitenregeling milieubeheer, ten minste 30% lager is dan de wettelijk eis in het Activiteitenbesluit milieubeheer en voorgeschreven door het bevoegd gezag, en waarbij de stookinstallatie:
- een ketel, zuigermotor, gasturbine- of motor met een thermisch vermogen van meer dan 400 kilowatt en minder dan 50 megawatt betreft, en
- niet is bestemd voor de glastuinbouw,

b. bestaande uit: een reductie-installatie met een ammoniak- of ureuminjectiesysteem en al dan niet een katalysator, een stoffilter en een warmteterugwinningsinstallatie.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU-normen NEN-EN 14792 voor NOₓ, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.
Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie wordt de massaconcentratie van stikstofoxiden (NOₓ) in het rookgas herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van:
a. 15 procent, indien het een dieselmotor, gasmotor of gasturbine betreft;
b. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof (biomassa) betreft;
c. 3 procent, in alle andere gevallen (zoals bij aardgas en brandstof in vloeibare vorm).

Zie bedrijfsmiddel F 3360 voor een NOₓ-reductiesysteem op een schip.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022