Voorziening voor het bufferen van regenwater | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorziening voor het bufferen van regenwater

a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de gebouwde omgeving, niet zijnde terreinen of gebouwen behorend bij de land- en (glas)tuinbouw, waarbij:
- ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd,
- indien het bevoegd gezag dit eist, het gebufferde regenwater wordt gezuiverd voorafgaand aan lozing of infiltratie, en
- het opgevangen regenwater in drogere perioden:
1. lokaal infiltreert, of
2. wordt afgevoerd naar het regenwaterriool middels een meet- en regelsysteem gericht op regenwaterbuffering tijdens piekbuien,
waarbij de toepassing onder 1 en 2 al dan niet gecombineerd wordt met nuttige toepassing van het gebufferde regenwater in bedrijfsprocessen, mits een dergelijke toepassing niet het hoofddoel is van het bedrijfsmiddel,

b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening en al dan niet de volgende onderdelen: een verzwaarde dakconstructie, geotextiel, een infiltratiesysteem, een meet- en regelsysteem, een helofytensloot, een vegetatiestuw en een afscheider voor olie, water en slib.

Een investering in een voorziening voor het bufferen van regenwater als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5344 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-
investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel G 5342 voor een infiltratiesysteem en bedrijfsmiddel D 1249 voor het benutten van regenwater in industriële processen.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022