Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie)

a. bestemd voor: het realiseren van nullozing in een bestaande tuinbouwkas, waarbij:
- aangetoond wordt dat de investering bijdraagt aan nullozing zoals is omschreven in de Aanpak Aantonen Nullozing zoals vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw of volgt uit een onderzoek naar de waterstromen op het bedrijf door een relevante onderzoek- of adviesorganisatie,
- drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater niet meer wordt geloosd op oppervlaktewater of het riool, wat wordt aangetoond met een bezoekverslag van een handhaver of toezichthouder en een verklaring van bevoegd gezag, en
- waarbij verklaard wordt dat de voorziening geen wettelijk verplichte investering betreft,

b. bestaande uit: voorzieningen ten behoeve van het realiseren van nullozing zoals filters, meetapparatuur, opvangbassins, meetapparatuur en leidingwerk.

Een investering in een voorziening voor nullozing als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2146 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Informatie over nullozing is beschikbaar op www.glastuinbouwwaterproof.nl.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022