Beeldschermzorg Mobiléa | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beeldschermzorg Mobiléa

Dit project betreft de inzet van beeldscherm-zorg van leverancier Mobiléa voor 20 tablets bij extramurale cliënten van het Sint Annaklooster. Met deze tablets wil het Sint Annaklooster beeldscherm zorg mogelijk maken tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger.

Hierbij wordt gestreefd om de inzet van beeldschermzorg te ondersteunen bij de volgende punten:

  • Cliënten bij staan die nu in een sociaal isolement dreigen te raken, o.a. door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Mantelzorgers komen minder op bezoek door de sociale regels in bescherming tegen COVID-19 van deze vaak kwetsbare groep. Een aantal cliënten heeft geen sociaal vangnet.
  • Zorgmomenten vervangen door blended-care, dat wil zeggen waar mogelijk zorgmomenten combineren met beeldscherm zorg. Zowel medewerkers als cliënten stimuleren in het digitale mogelijkheden om uiteindelijk om meer cliënten te kunnen bedienen om te anticiperen op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
  • Mantelzorgers via beeldbellen maximaal ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.
  • Triage via beeldscherm mogelijk te maken om op afstand planbare en on-planbare zorgmomenten in te zetten.
  • Reistijd en -kosten bij zorgmedewerkers terugdringen.
  • De ontwikkelingen die zijn ingezet rond COVID-19 als startpunt te gebruiken om beeldschermzorg grootschaliger in te zetten binnen het Sint Annaklooster.
Sint Annaklooster wil op kort termijn cliënten in de gelegenheid stellen via beeld-bellen contact te leggen met de buitenwereld en dan specifiek voor de groep die hard geraakt wordt door de (noodzakelijke) maatregelen: cliënten in de thuiszorg. In dit project is reeds een selectieproces voor technologie keuze uitgevoerd. Daarna volgt de voorbereiding en contractfase. Hierin worden alle afspraken en contracten ten behoeve van AVG en de wijze van distributie van de devices afgesproken. Hierbij wordt gekeken naar het in gang zetten van de communicatie naar cliënten, mantelzorgers en eigen medewerkers. Vervolgens zal het Sint Annaklooster een helder protocol opstellen voor hun medewerkers en cliënten en zullen zij opgeleid worden over het gebruik. De leverancier Mobiléa is verantwoordelijk voor het juist en veilig uitvoeren van de technische implementatie. Het Sint Annaklooster zal nauwkeurig in de gaten houden dat het uitgedachte proces volgens afspraak wordt nageleefd. Sint Annaklooster ziet kansen dat e-health zoals beeldschermzorg in deze tijd van de COVID-19 crisis ook kan leiden tot de zo gewenste adoptie van digitale hulpmiddelen bij cliënten en mantelzorgers. Gedurende 9 maanden dat het traject loopt zal tevens worden onderzocht om dit als particulier product via Sint Annaklooster af te nemen. Tevens wordt onderzocht of beeldbellen ingezet kan worden om zorgmomenten te vervangen waardoor we meer cliënten kunnen bedienen dan nu het geval is. Dit omdat er langere tijd een hoge druk is binnen de wijkzorg, het aanbod van cliënten is groter dan we op dit moment aankunnen. Tot slot zal het traject in de laatste fase geëvalueerd worden en de resultaten gepubliceerd. Concreet willen we binnen zes weken 20 tablets in bruikleen aan cliënten verstrekken zodat zij contact kunnen leggen met de buitenwereld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.