Biobutanol: een nieuw bioproces voor volledige omzetting van lignocellulose in CO2-neutrale transportbrandstoffen, energie en chemicaliën | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Biobutanol: een nieuw bioproces voor volledige omzetting van lignocellulose in CO2-neutrale transportbrandstoffen, energie en chemicaliën

Relatief natte en verspreid aangeboden biomassastromen zijn vaak moeilijk te benutten. Een innovatief bioraffinageproces biedt echter goede perspectieven voor de winning van butanol, een belangrijke vervanger van fossiele brandstoffen. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een efficiënt en duurzaam productieproces.

Aanleiding: energieverbruik productie butanol
Butanol, een grondstof in de chemische industrie en een alternatief voor transportbrandstoffen als benzine en dieselolie, wordt voornamelijk verkregen uit petrochemische raffinage en via conventionele fermentatie uit suikers en zetmeelhoudende stromen. De huidige productiemethoden zijn echter duur en/of energie-inefficiënt.

Project: duurzaam bioraffinageproces butanol
Doel van dit project is een efficiënt en duurzaam bioraffinageproces voor butanol ontwikkelen. Dit nieuwe proces biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo wordt als grondstof biomassa gebruikt die vanwege het hoge vochtgehalte en het verspreide aanbod moeilijk inzetbaar is voor andere doeleinden. Daarnaast is het productieproces gebaseerd op een geïntegreerde benadering met optimaal (her)gebruik van energie, en zijn er goede mogelijkheden voor kleinschalige implementatie, zodat ook decentraal beschikbare biomassa kan worden benut. Het gaat hierbij met name om relatief natte biomassa uit lignocellulose (houtachtig materiaal).

Deze biomassastroom is ongeschikt voor grootschalige thermische verwerking en wordt daarom vaak niet of slechts gedeeltelijk gebruikt voor energieopwekking. Met behulp van bioraffinage kan uit deze grondstof echter een aanzienlijke hoeveelheid butanol worden geproduceerd. Daarnaast kan het niet-fermenteerbare materiaal (met name lignine) worden gebruikt voor elektriciteits- en warmteproductie (ten behoeve van het productieproces zelf of voor externe distributie).

Het Biobutanol-project koppelt innovaties in ontsluitings- en fermentatietechnologieën aan nieuwe scheidingstechnieken. Zo worden dure brandstofopwerkingsstappen (zoals destillatie) overbodig. In het project staat een integrale benadering centraal; et analyseert welke economische pluspunten (bijvoorbeeld vermarkting van bijproducten) en ecologische voordelen (nutriëntenhuishouding) de gebruikte biomassastromen bieden.

Doel
Door middel van procesintegratie streeft het project naar een langetermijnkostprijs voor butanol van 250 euro/m3 en een energetisch rendement van 70 procent.

Partners
De uitvoering van het project is in handen van Agrotechnology and Food Innovations B.V., Business Unit Biobased Products, in nauwe samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Unit Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek. Een klankbordgroep, waarin bedrijven uit de hele productieketen zitting hebben, houdt een vinger aan de pols.

Titel

Biobutanol: een nieuw bioproces voor volledige omzetting van lignocellulose in CO2-neutrale transportbrandstoffen, energie en chemicaliën

Penvoerder

Agrotechnology and Food Innovations B.V. (A&F)

Contactpersoon

Dr ir. R.R.C. Bakker en Dr A.M. López Contreras

Adres

Postbus 17, 6700 AA WAGENINGEN

Telefoonnummer

0317 47 75 69 of 0317 478572

E-mail

robert.bakker@wur.nl ana.lopez-contreras@wur.nl

Website

www.biobasedproducts.nl

Partners

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Looptijd

1/10/2005 - 30/9/2008

EOS-regeling

Lange Termijn

Projectnummer

LT02036


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT02036...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.