BioCatcher - “Biologische salpeterzuurproductie voor ammoniakrecuperatie” | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

BioCatcher - “Biologische salpeterzuurproductie voor ammoniakrecuperatie”

Met innovaties wordt de Nederlandse economie versterkt en worden oplossingen gevonden voor.wereldwijde uitdagingen. Onderdeel van de Visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel.zet in op een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Onderdeel van deze kringlooplandbouw is het.pleiten om hoogwaardige meststoffen uit dierlijke mest in de zetten als kunstmestvervanger en om de.nutriënten uit de mest goed te benutten...Een opkomende innovatie voor stikstofmanagement (zodat deze herbenut wordt in plaats van.verwijderd als N2) is het strippen van ammoniak uit mest of vergiste organische reststromen met behulp.van lucht. Conventioneel wordt de lucht daarna gewassen met een mineraal zuur zoals zwavelzuur of.salpeterzuur om waardevolle meststoffen te produceren. Deze waardevolle meststoffen dienen als.kunstmestvervanger. Niet alleen bij de productie van kunstmest, maar ook bij de conventionele.productie van (minerale) zuren komen milieuvervuilende emissies vrij...Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V. is een innovatief bedrijf op het gebied van circulariteit en.duurzaamheid. Colsen wil circulariteit stimuleren door een biologisch alternatief te bieden voor de.minerale zuren. Water Future B.V. heeft een complementaire technologie om het alternatieve zuur tot.een hogere kwaliteit meststof te verwaardigen. Het gezamenlijk toepassen van de technologie is een.perfecte match genaamd “BioCatcher”...BioCatcher is een proces voor de biologische productie van salpeterzuur op basis van de gestripte.ammoniak. Het geproduceerde salpeterzuur wordt gebruikt om gestripte ammoniak in te wassen. Zo.wordt de inkoop van minerale zuren overbodig en een meststof geproduceerd die door de (biologische).landbouw kan worden ingezet. Daarnaast worden emissies gereduceerd en de circulariteit verbeterd,.wat de duurzaamheid verhoogd...De haalbaarheid van de technologie is op labschaal bewezen. Met behulp van de subsidie willen partijen.door middel van een pilotontwikkeling de technologie testen onder reële omstandigheden om.vervolgens tot een compacte “plug & play”-installatie voor stikstofrecuperatie, met biologische.salpeterzuur productie-installatie, te komen voor de (biologische) landbouw in Nederland, vervolgens.Europa en uiteindelijk de hele wereld...

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.