Climate Adaption Atlas Bangladesh (CAAB) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Climate Adaption Atlas Bangladesh (CAAB)

Met dit project wil het consortium zichzelf en de Nederlandse watersector sterker positioneren op het gebied van klimaatverandering en water. Dit moet ertoe leiden dat overheden en donor organisaties wereldwijd steeds vaker de voorkeur geven aan Nederlandse bedrijven bij het contracteren van adviseurs over onderwerpen gerelateerd aan klimaat en water. Bangladesh wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen op het gebied van landgebruik, watermanagement en voedselproductie als gevolg van de lange termijn effecten van klimaatverandering in een kwetsbaar deltagebied. Het is van cruciaal belang voor het hele land dat de overheid van Bangladesh goede maatregelen neemt. Besluitvorming is dit soort complexe problematiek is erg moeilijk. Bangladesh is daarom gebaat bij tools die de (effecten van) maatregelen kwantificeren en visualiseren. De in Nederland toegepaste klimaatatlas is een product (en bijbehorend proces) dat daarbij kan ondersteunen. De klimaatatlas is een digitale tool die ruimtelijke informatie gerelateerd aan klimaatverandering ontsluit en zodanig functioneert als ondersteuning voor besluitvorming en bewustwording. Het consortium voert een pilot project uit in het Haor gebied in Bangladesh. Hiermee zal het potentieel en nut van het instrument in een niet-Nederlandse context worden aangetoond. Dit zal wereldwijd de kansen voor implementatie van dit product vergroten. Verder zal de pilot bijdragen aan bewustwording van de overheid van Bangladesh met betrekking tot lange termijn effecten van klimaatverandering. Dit en het opbouwen van sterke relaties met de overheid en andere stakeholders zal ertoe bijdragen dat de partners van de klimaatatlas tot de 'preferred knowledge suppliers' van Bangladesh gaan behoren. Concreet zal het project resulteren in een klimaatatlas voor het Haor gebied in Noord-Oost Bangladesh, inclusief een website en een MS Surface Table toepassing voor interactieve workshops en planningprocessen. De mogelijkheden voor opschaling zijn groot. Er is interesse voor dit concept uit andere regio's in Bangladesh, maar ook uit andere landen. Alterra, Deltares en Geodan hebben eerder samengewerkt in het kader van de toepassing van de klimaatatlas in Nederland. Men is van plan om gezamenlijk de internationale markt te betreden met dit product. Geocycli biedt specifieke kennis op het gebied van Disaster Management en maakt daarmee het totale product sterker. Het product is al breed toegepast in Nederland, maar vernieuwend voor Bangladesh. Stand van zaken mei 2012: Er heeft een missie plaatsgevonden naar Bangladesh voor een kick-off en dataverzameling. Momenteel wordt de Bengaalse klimaatatlas samengesteld. In juli zal additionele dataverzameling plaatsvinden in Bangladesh.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.