Haalbaarheid van een welzijnsvloer voor vrijloopstallen en ligboxenstallen voor rundvee. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheid van een welzijnsvloer voor vrijloopstallen en ligboxenstallen voor rundvee.

Met een ingenieuze stalinrichting kan op verschillende fronten winst geboekt worden in de
rundveehouderij. Bevepro wil een welzijnsvloer ontwikkelen voor vrijloopstallen en
ligboxenstallen voor rundvee. Deze vloer heeft de potentie om een bijdrage te leveren aan de
verbetering van dierwelzijn en diergezondheid, aan het milieuvraagstuk door het terugdringen
van ammoniakemissie en (indirect) aan de kwaliteit van de mest en daarmee het bodemleven
en het gewas.
Ammoniak ontstaat uit mest doordat dikke en dunne fractie bij elkaar komen. De chemische
reactie die dan volgt levert ammoniak op. Een gangbaar concept is de vrijloopstal met een
potstalsysteem. Deze stallen scoren hoog qua dierwelzijn, maar kennen een dermate hoge
ammoniakemissie dat ze niet door de ammoniaktest komen. Daarnaast bestaan er voor
ligboxenstallen vloeren waar de kelderput wordt afgesloten door kleppen in de vloer; er is dan
nog steeds ammoniakvorming, maar in een gesloten kelder. Wanneer het mogelijk is om de
dikke en de dunne fractie gescheiden van elkaar op te vangen, is de winst in
ammoniakreductie aanzienlijk hoger. Bevepro is voornemens een vloer te ontwikkelen met een
koevriendelijke mestschuif waarbij de dikke en de dunne fractie inderdaad gescheiden blijft.
Deze haalbaarheidsstudie bevat 2 aspecten: enerzijds het technische gedeelte, anderzijds het
gedrag van de koe. De vloer moet enigszins verend en stevig zijn zodat de koeien niet
uitglijden, maar mag ook niet zo zacht zijn dat de koe het gangpad prefereert boven de ligbox
om te gaan liggen. Daarnaast spelen nog de aspecten hygiëne (hoe goed is de vloer schoon te
houden?) en de kwaliteit van de mest die wordt verkregen door het scheiden van de dunne en
de dikke fractie een rol.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.