Integrale Gemeentelijke Risico Detectie (InGRiD) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Integrale Gemeentelijke Risico Detectie (InGRiD)

In-GRiD is een informatie- en analyseportaal dat gemeentelijke diensten van Den Haag en Rijswijk in staat stelt om informatie omtrent veiligheidsaspecten te verzamelen, te analyseren en te delen. De doelstelling is een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering ten einde een versterkte bestuurlijke informatiepositie te verkrijgen. De vraagstelling was hoe we middels een netcentrische werkwijze actiegericht beleid op het gebied van veiligheid kunnen bevorderen.
 
Het veiligheidsdomein is een dynamisch domein waarin vele publieke en private partijen samen werken aan continue monitoring van veiligheidsproblematiek. Dit om de juiste preventieve maatregelen of een gepaste respons te bieden op een breed scala aan uitdagingen in het veiligheidsdomein. Gemeenten spelen hierin een sleutelrol, zowel in uitvoerend beleid als in bestuurlijke beslissingen en als spil in een netwerk van betrokken organisaties. Onderdeel van deze uitdaging is om verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende beleidsniveaus (van operationeel tot strategisch) en om beleid pro-actief in te zetten. Dit vereist enerzijds technologische systemen die betekenisvolle, gedeelde informatiemanagement mogelijk maken en anderzijds de ondersteuning in de organisatorische bereidheid om netcentrisch te werken. Met In-GRiD leveren we hier een pasklare oplossing voor. Dit is het eindresultaat van de wensen en eisen van gemeentefunctionarissen tijdens het haalbaarheidsonderzoek.
 

Impact

In-GRiD stelt gemeentediensten in staat sneller en beter de benodigde informatie te ontsluiten dan in huidige oplossingen. Met het portaal kan men verschillende soorten analyses uitvoeren en vervolgens delen met relevante diensten binnen de organisatie, of met andere organisaties. De informatie is geïntegreerd in 1 overzicht, hetgeen de kans op foutieve interpretatie verminderd en daardoor dus leidt tot een verbeterd inzicht in huidige veiligheidsaspecten. Hierdoor kan men een preventief en actiegericht beleid voeren. Dit sluit aan bij de uitgesproken behoefte van de gemeenten Den Haag en Rijswijk van sense-making en onderling overleg (interoperabiliteit). Om de eigen informatiepositie te versterken, willen Den Haag en Rijswijk informatie binnen en buiten de gemeentelijk diensten met elkaar koppelen. Hier spelen sense-making en interoperabiliteit een sleutelrol, die kernaspecten zijn van een netcentrische aanpak.
 

Technologische haalbaarheid

De digitale omgevingen van Den Haag en Rijswijk zijn tegen het licht gehouden en de huidige infrastructuur kan prima gekoppeld worden met ons portaal, te meer omdat het portaal niet afhankelijk is van die infrastructuur, maar als een schil erover wordt gelegd. De technische haalbaarheid is getoetst op functionaliteiten en de technische integratie in het gemeentelijk domein. Momenteel heeft Thales een basisplatform en een aantal technische modules die in verschillende nationale en internationale projecten ontwikkeld en getest zijn. De functionaliteiten die geboden worden door een slimme combinatie en integratie van de modules, leveren een portaal dat de gemeentefunctionarissen in staat stelt om informatie te verzamelen, analyseren en delen. Nieuwe aspecten daarin zijn de workflow van eenvoudige situation assessment tot complexe visual analytics. Dit wordt ondersteund door informatiefusie- en querymogelijkheden, oftewel combineren & creëren van informatie en het bevragen van het netwerk middels queries.
 
De grootste technische, maar ook organisatorische uitdagingen liggen met name in de ‘verticale’ toepassing van het portaal. Door verschillende bestuurlijke lagen gebruik te laten maken van het systeem, zal er een informatieketen ingericht moeten worden, die de gemeentefunctionarissen op hun bestuurlijk niveau (uitvoer/beleid) ondersteunt. Dit zal met name in Den Haag een rol gaan spelen (zie onder Projectbeschrijving fase 2). Verder zal zowel gemeentelijke informatie als open source informatie geïntegreerd worden op het platform. Dit is het enige platform in zijn soort, die dat op een dynamische manier toestaat. Dit neemt niet weg dat het een technische uitdaging zal zijn om het dynamische aspect (en robuustheid) aan te tonen op prototype-niveau.
 

Economisch perspectief

Met het In-GRiD portaal zien wij initieel een versteviging van de Thales positie bij lokale overheden in Nederland. Met de decentralisatie van overheidstaken zijn de verantwoordelijkheden van de lokale overheden toegenomen en complexer geworden. Dit creëert kansen voor toepassingen als het In-GRiD portaal, omdat we informatie van de gemeentelijke informatiesilo’s op een makkelijke manier kunnen integreren, fuseren en visualiseren. Op deze wijze stellen we de gebruiker in staat afwijkingen, uitzonderingen en trends in de data op een eenvoudige manier te detecteren. Uiteindelijk zien wij ook kansen op regionaal, nationaal en internationaal gebied. Het portaal kan immers relatief eenvoudig ingezet worden op alle gebieden waar sprake is van grote hoeveelheden data waaruit middels technieken als datafusie en analyse een beperkt aantal anomalieën/aandachtspunten moeten worden gedistilleerd. Thales is uitermate goed gepositioneerd om het In-GRiD portaal tot een succes te maken. Binnen het publieke veiligheidsdomein, waar het portaal ingezet zou kunnen worden, is Thales goed vertegenwoordigd en bekend met organisatie en regelgeving. Hierdoor hebben we een goed inzicht in de ontwikkelingen, uitdagingen en de oplossingsbehoefte in deze sectoren waarop we snel met concrete proposities kunnen inspringen. Tenslotte is Thales ondersteunend ingericht om innovaties tegen relatief lage kosten in de markt te zetten. Hierdoor laat zij de concurrentie achter zich en maakt innovaties als het In-GRiD portaal tot een succes.
 

Projectbeschrijving fase 2

Organisatorisch gezien hebben de gemeenten Den Haag en Rijswijk een begin gemaakt met de digitale transformatie, door binnen afdelingen en diensten applicaties te ontwikkelen. Gemeentebreed liggen er echter een aantal kansen om de oplossingen naar een hoger, netcentrisch plan te tillen. In fase 2 wordt de oplossing optimaal afgestemd op de huidige organisatie door in een co-creatieproces, dus in gezamenlijkheid, het portaal in te richten. Acceptatie van het portaal is een cruciaal onderdeel in deze fase. Tegelijkertijd brengen we in kaart hoe de gemeenten, met het oog op de toekomst, in kleine stappen naar een netcentrische werkwijze kunnen toewerken. Door een stip aan de netcentrische horizon te zetten, weten alle betrokken partijen welke richting de ontwikkelingen zullen gaan (top-down-benadering). Deze kunnen uiteraard tussentijds bijgesteld worden. We verwachten dat het prototype van In-GRiD, dat stapsgewijs opgeleverd wordt in fase 2, als een katalysator werkt binnen de gemeenten, waarbij nieuwe manieren van samenwerken ondersteund worden. Om deze reden hebben we voor fase 2 afgezien van specialisten en richten we ons op huidige gemeentefunctionarissen die het portaal, na een minimale training, zelf kunnen gebruiken. De juridische aspecten behandelen we samen met juristen van beide gemeenten, om de geschikte modus operandus voor het portaal te vinden.
 
De beide gemeenten zullen een eigen, unieke rol in het traject vervullen om aan te tonen wat de bijdrage van de netcentrische werkwijze is op het versterken van de bestuurlijke informatiepositie. In de gemeente Den Haag richten we het portaal met name in over de verticale as, binnen de afdeling Veiligheid. Hiermee tonen we de toegevoegde waarde van bi-directionele informatieverkeer aan, nl. van uitvoer naar beleid en vice versa. In de gemeente Rijswijk zal, vanwege de veel kortere lijnen die er bestaan, over de horizontale as (tussen het veiligheids- en sociale domein) worden gekeken naar de toegevoegde waarde. De waarde van het ‘doorbreken’ van de huidige informatiesilo’s kan hiermee worden bepaald, o.a. door gerichter overleg tussen domeinen.
 

Vooruitblik fase 3

Na een succesvolle implementatie van het In-GRiD prototype in fase 2 willen we in fase 3 samen met de gemeente Den Haag en Rijswijk kijken naar de mogelijkheid om het portaal te integreren in de eigen digitale omgeving en daarbij de reikwijdte van het gebruik ervan vergroten. Tegelijkertijd zullen we andere gemeenten oplijnen voor implementatie van het portaal. In Fase 3 zal het In-GRiD portaal, waar nodig, robuuster worden gemaakt en kleine aanpassingen/uitbreidingen worden gedaan. Verder zal een ‘smart configurator’ worden ontwikkeld die de integratieoverhead zal reduceren. Het stelt de ICT-afdeling van een gemeente in staat op een gebruikersvriendelijke wijze het netwerk in te richten en informatiebronnen toe te voegen, aan te passen, of te verwijderen. Het uiteindelijke doel is om kleine en grote gemeenten in staat te stellen om op basis van de eigen gegevens, naast die van de Politie en open-source, preventief en actiegericht beleid te kunnen voeren op veiligheidaspecten en hiermee actief de samenwerking te zoeken tussen gemeenten en andere organisaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.