Inzet Smart-Glasses bij Cicero Thuis | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Inzet Smart-Glasses bij Cicero Thuis

Een van de strategische speerpunten van Cicero Zorggroep is het samen met de cliënt en zijn directe formele (huisarts, wijkverpleging, casemanagememt dementie, thuiszorg, hulp bij huishouding (HBH), extramurale behandelaren) en informele zorgverleners (mantelzorg, familie, vrienden) zo lang mogelijk verantwoord en comfortabel thuis blijven wonen, te realiseren. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de fysieke risico’s zoals valpreventie en medicatiebeheer én aandacht voor de gewenste dagstructuur, zelfredzaamheid en sociale contacten. Technologie kan hierin op verschillende manieren ondersteunend zijn en zo het niet fysiek aanwezig zijn van de (informele) zorg ondervangen. De gevolgen van de uitbraak van de Covid-19 pandemie is, ondanks verschillende versoepelingen in de maatregelen, nog altijd merkbaar binnen thuiszorg. Uit de recente evaluatie van het SET-op programma blijkt dat de Covid-19 pandemie een succesvolle katalysator is geweest voor de introductie en opschaling van bijvoorbeeld beeldschermzorg. Binnen Cicero Thuis is bijvoorbeeld de introductie van de Compaan bij een aantal cliënten goed ontvangen. Toch zien wij dat de technologie die tijdens de Covid-19 pandemie is ingezet is om zorg en contact op afstand mogelijk te maken, nu geretourneerd wordt door cliënten. Er is nog onvoldoende vertrouwen voor een duurzame borging van deze technologie. De uitdaging voor Cicero Thuis is om cliënten een “nieuw normaal” te laten ervaren door inzet van technologie vanzelfsprekender te laten worden. Daarvoor is bekendheid en vertrouwen nodig in de technologie bij de wijkverpleegkundigen, casemanagers en thuiszorg. Binnen Cicero Zorggroep wordt er intramuraal sinds enkele maanden gebruik gemaakt van Smart Glasses (slimme brillen) die geleverd worden door de leverancier 1 Minuut. Met de Smart Glass kunnen de zorgmedewerkers door middel van een camera direct contact leggen met een verpleegkundige, arts of behandelaar (snel inschakelen van disciplines). De zorgmedewerker kan meteen door de ogen van de medewerker meekijken en ondersteuning bieden. Uit de laatste evaluatie is gebleken dat het gebruik van de Smart Glass zorgt voor een snellere responsmogelijkheid en, daaruit vloeiend, tijdsbesparing voor de cliënt en de zorgmedewerker. Gezien de ingewonnen kennis en ervaringen van de inzet van de Smart Glass binnen de intramurale setting van Cicero Zorggroep is er de behoefte om deze mogelijkheid ook binnen de thuiszorgsetting in te zetten. De voor dit project geselecteerde leverancier van de Smart Glasses is Gemvision: een pionier op het gebied van Augmented Reality- en Machine Learning-technologieën. Momenteel heeft Gemvision 1400 Smart Glass omgevingen live. Gedurende 9 maanden zullen er 4 GemVision Smart Glasses worden ingezet binnen vier wijkteams van Cicero Thuis. Het gebruik van de Smart Glass is gericht op het inschakelen van deskundigheid op afstand (verpleegkundige, arts, behandelaren, etc.), waardoor snellere en betere respons en behandeling mogelijk is. Door middel van inclusie- en exclusiecriteria wordt bekeken welke wijkteams het meeste baat hebben bij het inzetten van de Smart Glass. Doordat wachttijden en extra afspraken voorkomen worden, is snellere respons mogelijk en zullen zorgmedewerkers meer tijd hebben voor andere kwaliteitszorg en kunnen cliënten mogelijk langer zelfstandig thuis blijven. Om ervoor te zorgen dat de zorgprofessionals (wijkverpleging, casemanagers dementie, thuiszorg, extramurale behandelaren) bekend zijn met/enthousiast zijn over de mogelijkheden van de Smart Glass, worden intern specifiek hierop gerichte trainingssessies verzorgd die door de projectleider uitgevoerd worden. Vervolgens worden de zorgmedewerkers die gebruik maken van de Smart Glass ondersteund in het feitelijk gebruik en het delen van hun ervaringen door een digicoach, die op afroep beschikbaar is. Door met de zorgmedewerkers en de cliënten actief te ervaren of, en welke, toegevoegde waarde de Smart Glass kan leveren in de thuissituatie, krijgen de thuiszorgprofessionals zicht op bruikbaarheid bij specifieke doelgroepen. De digicoach zorgt tevens voor de logistiek en het beheer, vangt (technische) gebruiksproblemen af, en haalt actief en gestructureerd ervaringen van medewerkers, cliënten en mantelzorgers op. Het leren toepassen van en vertrouwen krijgen in het juiste hulpmiddel dat aansluit bij de problematiek van de cliënt heeft grote meerwaarde voor de cliënt en zijn mantelzorgers. Cicero-breed geeft het inzicht in of de Smart Glass kansrijk is voor verder opschaling binnen Cicero Zorggroep en verdere opschaling en reguliere inbedding binnen het zorgproces verdient. De subsidie wordt aangevraagd voor het volgende: • Opstellen van een protocol- en implementatieplan; • (Digitale) kick-off bijeenkomst(en); • Trainingssessie voor de zorgmedewerkers (gebruik van de Smart Glass); • Aanstellen van een digicoach die o.a. de volgende taken zal gaan uitvoeren: training zorgmedewerkers, inlichten cliënt en cliëntsysteem; • Aanschaf 4 Gemvision Smart Glasses inclusief 25 gebruikersomgevingen. Cicero Zorggroep verleent verschillende zorgdiensten. In 2019 verleende Cicero Zorggroep zorg aan de volgende groepen cliënten: • 1.381 cliënten die intramurale zorg ontvangen; • 3.543 cliënten die extramurale zorg ontvangen (1.160 cliënten die via de ZVW zorg ontvangen); • 499 cliënten die revalidatie en herstelzorg ontvangen; • 534 cliënten die eerstelijns verblijf (ELV) ontvangen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.