Jovas DUOSEParatie Klepel++ Systeem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Jovas DUOSEParatie Klepel++ Systeem

Varkenshouderij gaat het innovatiesysteem toepassen in een bestaande kraamzeugenstal. Het innovatiesysteem ‘DUOSEP (K++)’ biedt een uitkomst voor een kraamzeugenstal en een vrijloopkraamstal met bronaanpak.

Het vrij laten rondlopen van de kraamzeug in het kraamhok is een maatschappelijk item aan het worden en hiervoor zijn momenteel geen praktisch goed functionerende systemen aanwezig. Voor zover die er wel zijn, hebben ze grote praktische nadelen. Het ‘DUOSEP’-systeem zorgt voor een goed klimaat in en buiten de stal, waarbij dierwelzijn hoog in het vaandel staat.

Het ’DUOSEP (K++)’ systeem is een innovatief systeem voor ontmesting met als doel de mest en de urine zo snel mogelijk gescheiden uit de stal af te voeren. Hierbij is het beperken van ammoniakemissie gebaseerd op het beperken van hok- en putemissie. Vermindering van hokemissie vindt plaats door sturing in het mestgedrag in combinatie met het toepassen van goed doorlatende roosters op de mestplaats.

Beperking van de putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels het toepassen van mest - en urineergoten en morsgoten. Onder de driekantroostervloeren worden de gescheiden stromen opgevangen in een dubbele goot en een morsgoot. De valschermen zorgen voor een zo beperkt mogelijke vervuiling van de schuine wanden.

De vaste delen worden weggeschoven door een klepelsysteem. Ook wordt er gebruikgemaakt van een sproeisysteem in combinatie met ureaseremmend systeem (EOW). Via goed beloopbare en goed doorlatende roosters wordt het mestgedrag gestuurd en blijft het hok schoon.

Vervolgens gaan de twee gescheiden stromen richting gesloten opslagen. De feces gaat naar een vergister. Het innovatiesysteem ‘DUOSEP (K++)’ zorgt hierdoor voor een hogere biogasopbrengst van de feces aangezien er meer biogaspotentieel in de feces blijft en de feces geconcentreerder is dan drijfmest. De gescheiden afvoerstromen, zijn goed inzetbaar als stikstof/kali meststof of als voeding voor een vergister (organische stof/fosfaatmeststof).

De toepassing van mestgoten lijkt kostentechnisch zeer interessant. Doordat er weinig mest in de stal aanwezig is, blijven de emissies ook beperkt. Het innovatiesysteem ‘DUOSEP (K++)’ is hiermee toekomstbestendig.

HV advies, WUR en Nijborg Agri zijn naast Jovas Agro International B.V. deelnemers om het systeem door te ontwikkelen voor breed maatschappelijk verantwoord gebruik.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.