Natuurinclusieve kringloopstal te Idzega | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Natuurinclusieve kringloopstal te Idzega

Biologisch melkveebedrijf Oevering te Idzega bouwt een natuurinclusieve kringloopstal. Klaas is veehouder en enthousiast weidevogelbeheerder binnen de Skriezekrite Idzega. De koeien moeten natuurlijk een goed onderdak hebben, dierwelzijn is erg belangrijk. De stal voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij (MDV) en de SKAL normen. 

Om efficiënt te kunnen boeren, is het van belang de kringloop op het bedrijf zo veel mogelijk te sluiten. Minder kunstmest en duur biologisch krachtvoer aankopen. De kwaliteit van het van eigen land gewonnen ruwvoer moet daarom optimaal zijn. Het beste ruwvoer komt van het land wanneer de bodem in balans is, veel organische stof bevat, met een gezond bodemleven. Een bodem in balans komt ook de weidevogelstand weer ten goede. Een gezonde bodem heeft gevarieerde bemesting nodig. Alleen bemesten met drijfmest is niet voldoende. Soms is stikstofrijke gier nodig, soms is strorijke mest beter. 

Om deze verschillende meststoffen in voldoende mate voor handen te hebben wordt de gier en de mest op de loopvloer van de koeien in de stal gescheiden door een membraan. De gier zakt door de vloer, mest wordt met een schuif naar achteren geschoven in een goot. De mest en gier mengen niet, de stikstofemissie blijft laag. Het gebruikte stro uit de strohokken wordt bijgemengd. 

De mest wordt naar de vaste mestopslag gepompt. Strorijke mest is goed voor bodemleven en weidevogels, en de methaanuitstoot wordt beperkt. De vaste mestopslag wordt afgedekt. Kortom, meer stikstof en koolstof blijft in de kringloop op het bedrijf, winst voor boer, milieu en weidevogel.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.