Netherlands Enabling Watertechnology TTT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Netherlands Enabling Watertechnology TTT

In dit plan bundelen drie internationale topinstituten, Wetsus, RUG en Deltares die gezamenlijk het hele thema beslaan, hun valorisatiekracht en -ambities. Door de gecombineerde kennis en expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.  

Schoon en veilig water is belangrijk voor alle leven. Water speelt een grote rol in diverse sectoren, zoals land- en tuinbouw, voedsel, gezondheid, energie en chemie. Water is een eindige bron, zonder schoon water kunnen we niet leven op aarde. Door klimaatverandering, vervuiling, verspilling, een sterke toename van gebruik en uitputting van eindige bronnen bestaat op vele plaatsen in de wereld al een acuut watertekort. Vele economische sectoren zoals energie, water, chemie en landbouw zullen daarom komende decennia wereldwijd een transitie moeten ondergaan naar circulair en klimaatneutraal produceren, waarbij schoonwatervoorraden niet worden uitgeput of vervuild. Technologie om organische stof, mineralen en energie uit water te winnen, verontreinigingen te verwijderen, en waterinfrastructuur te beheren, zal daarbij cruciaal zijn. Hiervoor zijn echter watertechnologische innovaties nodig die op grote schaal en tegen aanvaardbare kosten kunnen worden ingezet. Dit sluit naadloos aan op de Kennis en Innovatie Agenda’s van het missiegedreven Topsectoren en innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Nederland speelt op het gebied van water een toonaangevende rol in de wereld; valorisatie van Nederlandse watertechnologie innovaties draagt bij aan een oplossing voor een mondiaal probleem. De behoefte aan doorbraakinnovaties biedt kansen voor innovatieve Nederlandse starters en ondernemers die voortbouwen op de excellente Nederlandse kennisinfrastructuur en wereldwijde reputatie op dit thema, dat we hier Enabling Watertechnology noemen. De kracht van dit Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) plan zit in de sterk groeiende markt en maatschappelijke relevantie van het thema Enabling Watertechnology, het multi-sectorale karakter, de complementariteit van de drie onderzoeksorganisaties, en de vele bedrijven, kennisinstellingen en publieke actoren waarmee de drie organisaties samenwerken. In dit plan kan daarom het overgrote deel van het Nederlandse onderzoek op het gebied van Enabling Watertechnology worden overzien, om daaruit de kansrijke kennisstarters met sterke innovatie ideeën te selecteren. Door de samenwerking worden bestaande kennisoverdrachtsactiviteiten versterkt en ontstaan nieuwe dwarsverbanden, dit leidt tot meer kansrijke kennisstarters. De ambitie van het NEW-plan is om bij te dragen aan economische groei en het adresseren van maatschappelijke uitdagingen door met kennisvalorisatie, innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Er ontstaan bij zowel Wetsus, RUG en Deltares als Nederlandse bedrijven veel goede en kansrijke ideeën voor nieuwe enabling watertechnologische producten. Het vraagt echter veel kennis en expertise om een goed idee door te ontwikkelen tot een succesvol enabling watertechnologisch product of een startup. Het ontwikkelen van een innovatie tot een product dat gereed is voor de markt vraagt daarnaast ook om een flinke financiële investering. Veel goede ideeën worden daarom niet verder ontwikkeld en blijven op de plank liggen. Door kansrijke starters actief te verbinden met het NEW-fonds voor vroegefasefinanciering en begeleiding wordt de slagingskans van de kennisstarters vergroot. Dit (NEW)-plan heeft dan ook tot doel de economische kansen te benutten die de Nederlandse enabling watertechnologie kennisinfrastructuur biedt, door kansrijke kennisstarters te scouten, versneld te laten ontwikkelen,en de meest veelbelovende starters voor te dragen bij het NEW-fonds. Zonder de ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen. Dat is een gemiste kans.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.