Synergie tussen regionale planning en exergie (SREX): geïntegreerde exergetische conceptvorming voor duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Synergie tussen regionale planning en exergie (SREX): geïntegreerde exergetische conceptvorming voor duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling

Duurzame ruimtelijke plannen komen moeilijk tot stand. Dit heeft verschillende oorzaken: het ontbreken van een structurele koppeling tussen energie en ruimte, onvolledige benutting van de energiepotentie en gebrek aan aandacht voor het regionaal niveau. Dit project ontwikkelt relevante kennis en instrumentaria die hier verandering in brengen.

Aanleiding: belemmeringen energie en ruimte
Momenteel is de bijdrage van de ruimtelijke planning aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding beperkt. Dat komt door een aantal belemmeringen. Ten eerste gaapt er een grote kloof tussen energiegeoriënteerde vakgebieden en ruimtelijke disciplines – beide hebben een eigen referentiekader en eigen doelstellingen. Synergie komt maar moeizaam tot stand.

Weinig regionale planning
De zeldzame voorbeelden van synergie tussen energie en ruimte die er wel zijn, bevinden zich vrijwel nooit op regionaal niveau. Op energiegebied wordt veelal gewerkt op nationaal niveau (distributienetwerken, energielevering) en op gebouwniveau (duurzame energie, beperking van de energievraag). In de ruimtelijke ordening is iets soortgelijks zichtbaar: beleid wordt gemaakt op landsniveau en uitgevoerd op lokaal niveau. Beide disciplines hebben dus weinig oog voor de regionale context, terwijl juist daar goede kansen lijken te liggen voor een koppeling tussen energie en ruimte.

Onvoldoende onderzoek exergie
Mogelijke synergie wordt bovendien nog onvoldoende gezocht in exergie: het principe dat hoogwaardige energie, die hoge temperaturen genereert, alleen wordt ingezet voor functies die deze temperaturen echt nodig hebben. Voor functies waarvoor laagwaardige energie volstaat, worden afvalenergiestromen gebruikt. Op deze wijze wordt de energiepotentie veel beter benut en kan de gebouwde omgeving met veel minder primaire energie toe.

Project: synergie tussen regionale planning en exergie
Er is veel winst te behalen door op de genoemde thema’s vooruitgang te boeken. Doel van dit project is dan ook: het stimuleren van synergie tussen ruimtelijke planning en energie op regionale schaal door exergie als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen van algemeen toepasbare, duurzame inrichtingsprincipes, ontwerpstrategieën en ruimtelijke concepten.

Centrale onderzoeksvragen zijn: Op welke wijze kan de synergie tussen energie en ruimte worden bereikt en gestuurd? Hoe kan op regionale schaal tot optimale energiesystemen worden gekomen? Wat kan worden verstaan onder optimale energiesystemen voor het stedelijk en bovenstedelijk niveau? Welke algemeen geldende regionale ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes zijn er te formuleren op basis van exergie? Wat zijn de functionele, ruimtelijke en esthetische consequenties van deze nieuwe strategieën en principes voor het landschap?

Partners
Het project wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen) in samenwerking met Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Delft. Een klankbordgroep dient de diverse projectgroepen van advies.

Titel

Synergie tussen regionale planning en exergie (SREX): geïntegreerde exergetische conceptvorming voor duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling

Penvoerder

Rijksuniversiteit Groningen

Contactpersoon

Dhr. G. de Roo

Adres

Postbus 800, 9700 AV GRONINGEN

Telefoonnummer

050 363 38 95

E-mail

g.de.roo@rug.nl

Website

-

Partners

Wageningen Universiteit (LAR en SRA), Technische Universiteit Delft (Bouwkunde)

Looptijd

1/1/2006 - 31/12/2009

EOS-regeling

Lange Termijn

Projectnummer

LT03029


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT03029...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.