Toepassing van gerecycled textiel in infrastructurele werken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toepassing van gerecycled textiel in infrastructurele werken

Het project betreft de eerste toepassing van circulaire composiet profielen en platen in geluidschermen zoals deze vaak langs snel- en spoorwegen worden gebouwd. Het granulaat waarmee de producten worden vervaardigd, zijn afkomstig van gerecyclede bedrijfs- en veiligheidskleding. Door toepassing van deze circulaire producten kan het huidige gebruik van milieubelastende materialen in een geluidsscherm (m.n. beton) fors worden gereduceerd en geeft de infrasector invulling aan het concept Duurzaam Bouwen.

Tevens wordt eveneens invulling gegeven aan de doelstelling om middels een gesloten keten circulaire oplossingen te creëren voor de omvangrijke milieu-impact van gebruikt textiel (in deze casus werk- en veiligheidskleding). Textiel is één van de meest vervuilende producten en heeft zo een enorme carbon foodprint. De grootschalige en continue productie van (werk)kleding met behulp van fossiele grondstoffen zoals olie (om polyester en katoen te maken) alsmede de enorme hoeveelheden land, water en pesticiden die hierbij worden verbruikt - in combinatie met beperkte recyclingmethoden - veroorzaken grote schade aan zowel milieu als economie. Desondanks worden nog altijd bergen aan textiel afval gecreëerd, waardoor het probleem almaar groter wordt. Evenals andere sectoren zoekt de infrasector naar invulling van het concept Duurzaam Bouwen. Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail benadrukken de noodzaak daartoe nadrukkelijk. Er wordt in het verlengde veel nagedacht over bijvoorbeeld vervanging van producten en/of materialen door minder milieubelastende en ook circulaire alternatieven. Ondanks de verwachtingen wordt tot op heden in vergelijking met andere sectoren minder progressie geboekt. Belangrijke reden is dat de sector voorzichtig moet zijn, vooral omdat objecten zoals geluidsschermen aan veel en ook hoge specificaties moeten voldoen. Het betreft hoogwaardige constructies. Vervanging van huidige materialen (zoals beton en staal) door minder milieubelastende alternatieven is niet eenvoudig, omdat hiermee vaak niet aan de gestelde high-end specificaties van het object kan worden voldaan.

Het circulair ontwerpen en bouwen van bijvoorbeeld modulaire geluidsschermen vraagt bovendien om een andere manier van werken in de sector dan tot op heden veelal gebruikelijk; in een keten samen met andere partijen (o.m. overheden en marktpartijen) opgaves oppakken over meerdere levensduurcycli. Op product- en objectniveau gaat het daarbij vooral om de samenhang tussen materialen, levensduur, standaardisatie, verbindingen en deconstructie. Het betreft aldus een manier van werken die tot op heden nog zeker geen gemeengoed in de infrasector is.

De partners willen de ‘koud-water vrees’ doorbreken door voor het eerst circulaire composieten profielen/platen (afkomstig van gerecyclede bedrijfs- en veiligheidskleding) in geluidsschermen toe te passen. Een modulair opgebouwde geluidswerende constructie aldus bestaande uit (zoveel mogelijk) gerecycleerde materialen, waarbij de circulaire profielen en platen voor zowel de geluidwerende als ook de constructieve eigenschappen zorgen De ketenpartners willen onderzoeken hoe processen, materialen en ontwerpen op elkaar afgestemd kunnen worden om te komen tot een duurzaam ontwerp van geluidsschermen dat voldoet aan de wensen en eisen van opdrachtgevers. Dit is niet eenvoudig zijn aangezien er nogal wat (high-end) eisen aan de geluidsschermen worden gesteld (zie bovendien lastig te combineren zijn). Het beoogde concept kan echter op de nodige belangstelling rekenen onder meer van Heijmans geluidsbeheersing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.