TORTECH - Torrefactie als sleuteltechnologie voor de productie van (vaste) brandstoffen uit biomassa en afval | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TORTECH - Torrefactie als sleuteltechnologie voor de productie van (vaste) brandstoffen uit biomassa en afval

Het aandeel van biomassa in de energieproductie wordt steeds groter. Echter lang niet alle biomassastromen zijn eenvoudig inzetbaar als brandstof. Een nieuwe technologie, torrefactie genaamd, moet uitkomst bieden. Dit project onderzoekt het veelbelovende concept fundamenteel en industrieel.

Aanleiding: nadelen thermische conversie van biomassa
Biomassa wordt vooral gebruikt in thermische conversieprocessen (zoals verbranding en vergassing). In de toekomst zal de nadruk liggen op een combinatie van biomassareststromen, biomassa/afval-mengstromen en (vooral in het buitenland) geteelde biomassa.

Thermische conversieprocessen kennen echter strenge brandstofspecificaties, waaraan veel biomassa(rest)stromen en mengstromen moeilijk kunnen voldoen. Zo is het malen van houtachtige materialen tot een deeltjesgrootte van 1 mm of kleiner (vereist voor het meestoken in poederkoolcentrales en bepaalde typen vergassers) lastig en duur. Daarnaast voldoet biomassa vaak niet aan de strenge chemische eisen met betrekking tot de gehaltes aan alkalimetalen, chloor en zware metalen.

Oplossing: torrefactie
Voor problematische biomassastromen kan torrefactie uitkomst bieden. Bij dit procédé wordt de biomassa zonder toevoer van zuurstof verwarmd tot 200-300 °C. Zo ontstaat een vast product met 70 procent van de oorspronkelijke massa en 90 procent van de oorspronkelijke energie-inhoud. Ook komt er een brandbaar gas vrij, geschikt voor levering van de benodigde proceswarmte. Torrefactie resulteert in een homogenere brandstof met een sterk verbeterde maalbaarheid, een hogere energiedichtheid en minder chemische verontreinigingen. Het eindproduct is bovendien hydrofoob, waardoor het bij buitenopslag geen water opneemt en minder gevoelig is voor rotting en broei.

Project: verdere ontwikkeling torrefactie
Het TORTECH-project richt zich op de verdere ontwikkeling van torrefactie als een nieuw thermisch concept tussen drogen en pyrolyse. Doel is een breed scala aan biomassa(rest)- en afvalstromen geschikt te maken voor toepassing als meestookbrandstof in kolencentrales. Ook wordt gestreefd naar hogere meestookpercentages door betere brandstofeigenschappen. De nadruk ligt op vervuilde biomassareststromen, specifieke afvalfracties en mengstromen. Deze komen in toenemende mate beschikbaar, mede door de opkomst van afvalscheidingsinstallaties.

De technologieontwikkeling is gebaseerd op een combinatie van fundamenteel en industrieel onderzoek. De aandacht gaat vooral uit naar het in kaart brengen van de torrefactiekarakteristieken en de bijbehorende productkwaliteit, en naar het uitwerken van optimale, kosteneffectieve reactor- en procesconcepten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het mogelijk maken en/of bevorderen van een aantal verwante aspecten: biomassa-import, biosyngasproductie en de inzet van torrefactieproducten (in de vorm van pellets) voor diverse toepassingen. Torrefactie heeft de potentie uit te groeien tot een sleuteltechnologie.

Partners
Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland, de Technische Universiteit Eindhoven en GF Energy. Verder werken aan TORTECH mee: Imtech Technology, CPM Europe, HVC Alkmaar, Technisch Bureau MTM, NUON, Delta Milieu Biofuels en EPZ.

Titel TORTECH - Torrefactie als sleuteltechnologie voor de productie van (vaste) brandstoffen uit biomassa en afval
Penvoerder Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Contactpersoon Dhr. J.H.A. Kiel
Adres Postbus 1, 1755 ZG PETTEN
Telefoonnummer 0224 56 45 90
E-mail kiel@ecn.nl
Website www.ecn.nl
Partners Technische Universiteit Eindhoven, GF Energy
Looptijd 1/1/2006 - 31/12/2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT03017

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT03017...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.