Van ERP – Emissie Reductie Project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Van ERP – Emissie Reductie Project

De partners in dit project werken aan een totaalconcept van voeropslag tot bemesting voor intensieve melkveehouderij. Doelstelling is de mineralenkringloop op het bedrijf verder te sluiten door het voorkomen van stikstofverliezen in de vorm van gasvormige emissies van ammoniak en lachgas. Daarnaast moet de innovatie leiden tot het reduceren van methaanuitstoot uit stal en opslag. E.e.a. diervriendelijk en brandveilig uitgevoerd.

Om deze doelstelling te realiseren wordt een verouderde voeropslag gerenoveerd. Na een 0-meting wordt het effect van een goede sleufsilovloer op de emissies van broeikas- en stikstofgassen onderzocht. Voor de stallen wordt een nieuw vloersysteem toegepast waarmee feces en urine op de vloer worden gescheiden. Door een intensieve reiniging van de vloer en door het dagelijks hygiëniseren van de vloer met een gemakkelijk afbreekbare biocide (EOW) wordt de emissie van ammoniak uit de stal sterk gereduceerd.

Het zorgen voor een gelijke luchtdruk in de kelder en de stal door het afzuigen van de ontwikkelde keldergassen wordt een tweetal doelen nagestreefd: géén emissie van methaan uit de kelder en voorkomen van het ontwikkelen en ophopen van explosief/ brandbare gasmengsels in de kelder.

De feces wordt gescheiden en deels aangezuurd afgevoerd naar een regionale biovergister. Een ander deel wordt gebruikt voor het produceren van “Oermest”. Deze “Oermest” bevat in de basis dikke fractie uit de mest en stro. Dit wordt zonder het toevoegen van (grote) organische stof stromen (zoals sloot- en bermmaaisel, blad etc.). Hierdoor wordt deze vorm van het produceren van hoogwaardige vaste mest breder toepasbaar. Immers, de afhankelijkheid van reststromen vervalt waardoor het hele jaar door deze fractie kan worden geproduceerd. 

De dunne fracties, zowel uit de primaire, als uit de secundaire mestscheiding, worden geconcentreerd door ultrafiltratie. Daarmee wordt de aanwending van mest met zware tanks en de bijbehorende bodemdruk vervangen door precisiebemesting met relatief licht materieel. 

Schoon water uit deze fracties wordt ingezet voor de reiniging van de stalvloeren. Een eventueel overschot kan worden verregend of worden geloosd op het oppervlaktewater.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.