Verbeteren deskundigheid door intercollegiale toetsing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verbeteren deskundigheid door intercollegiale toetsing

Zuyderland Thuiszorg voorziet cliënten in de Westelijke Mijnstreek van wijkverpleging in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en Wet langdurige zorg (WLZ) en/of individuele begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet.

Het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg aan cliënten staat centraal binnen Zuyderland Thuiszorg. Daartoe is het noodzakelijk dat medewerkers over de juiste deskundigheid beschikken en een bepaalde mate van uniformiteit in zorgbeoordeling toepassen. Echter vanuit de benadering ‘Positieve Gezondheid’, waarbij wordt uitgegaan van de veerkracht, zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt, blijft het nemen van uniforme beslissingen een uitdaging. Elke cliënt heeft immers een eigen achtergrond en acteert binnen een specifieke context, waarbij ook vaak nog eens druk wordt uitgeoefend vanuit familiaire kring. Naast de grote diversiteit aan cliënten zorgt ook de regio-specifieke aanpak omtrent indicatiestelling en het wijzigende personeelsbestand van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie voor praktijkvariatie. In het belang van de cliënt dient deze praktijkvariatie zoveel mogelijk te worden teruggedrongen. Het creëren van een bepaalde mate van uniformiteit in handelswijze binnen het werkgebied van Zuyderland Thuiszorg is daarom noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie een professioneel, onafhankelijke, onbevooroordeelde en goed onderbouwde keuze kan (en durft) te maken rondom indicatiestelling en op-/bijstellen van een plan van aanpak. Het structureel delen van kennis en ervaring onder wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie zou sterk kunnen bijdragen aan een meer uniforme aanpak en kan de wijkverpleegkundige tevens de mogelijkheid bieden om te groeien op het gebied van ‘own decision making’. Zuyderland Thuiszorg wil dit mede bereiken door het verbeteren van deskundigheid van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie middels intercollegiale toetsingsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden casussen ingebracht op basis van specifieke hulpvragen ten aanzien van beslissingen in indicatiestelling bij wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie. De deelnemende groep gaat samen met geschoolde procesbegeleiders en de betreffende wijkverpleegkundige of casemanager dementie in gesprek over de casus en reflecteert hierbij het handelen van de betreffende wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Hierbij wordt getoetst of beslissingen rondom indicatiestelling in professioneel opzicht juist genomen zijn, wordt geëvalueerd of de indicatiestelling op passende wijze is vertaald naar een plan van aanpak en wordt gereflecteerd op mogelijk alternatieve manieren van handelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.