Verbeteren deskundigheid en administratieve lastenverlaging | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verbeteren deskundigheid en administratieve lastenverlaging

Stichting Zorgstroom is een VVT zorgaanbieder met een breed zorgaanbod. Zorgstroom heeft als werkgebied Walcheren (gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen).

Activiteit A: Zorgstroom wil graag met behulp van intervisie en intercollegiale toetsing de deskundigheid, ervaringskennis en effectiviteit van de wijkverpleging vergroten. Hierbij zal intercollegiale toetsing worden ingezet voor de wijkverpleegkundigen en intervisie in alle wijkteams.
De zorgvraag binnen de wijkverpleging wordt steeds complexer van aard. Daarbij wordt ook het kader waarbinnen de zorg kan worden georganiseerd steeds bepalender. De geïndiceerde zorg moet passen binnen de juiste financieringsbron, het stimuleren van zelfredzaamheid en inzet eigen netwerk is daarin basisuitgangspunt. Er dient tijdig voorgesorteerd te worden (ACP) op de overstap naar de WLZ met uit eindelijk een eventuele opname in een verblijfsvoorziening. Er dient samengewerkt te worden met de zorgpartners in de regio, waarbij de nadruk ligt op afstemming met ziekenhuis en huisarts. In deze dynamiek wordt er een steeds groter beroep gedaan op de kennis en vaardigheden van de wijkverpleegkundigen (indicatie) en alle medewerkers in de wijkteams (organiseren en leveren van de zorg). Zowel op indicatie, zorginhoud, als mede op het organiseren van het werk in samenspraak met het wijkteam ligt een toenemende druk. Met intervisie en intercollegiale toetsing wordt de deskundigheid, het inzicht en de ervaring van alle medewerkers in de wijkverpleging en in het bijzonder ten aanzien van de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige vergroot.

Activiteit E: Zorgstroom streeft binnen de wijkverpleging continu naar administratieve lastenverlichting en efficiënt werken. Hiervoor zijn in het verleden al door een aantal sleutelfiguren zogenaamde ‘lean’ trainingen gevolgd. Verder bestaat er al enkele jaren een interne werkgroep bedrijfsvoering, welke gericht is op proces vereenvoudiging en het terugdringen van administratieve lasten.
Binnen Zorgstroom zijn 25 wijkteams actief. In deze zelfsturende teams wordt in grote lijnen (binnen kaders) de zorg en de bijbehorende administratie op gelijke wijze georganiseerd. Desondanks zijn er verschillen. In de drukte en de waan van de dag worden inefficiënte werkwijzen soms in stand gehouden en andersom worden slimme werkwijzen niet altijd breder gedeeld. Wij zijn er van overtuigd dat er veel winst is te behalen is in de teams zelf, in de praktijk van de dag, daar waar het werkelijk gebeurd. Wij willen aan de hand van gestructureerde schrapsessies de administratieve lastendruk verminderen en vooral de goede ideeën ophalen en delen. Dit alles gericht op het verminderen van de administratieve last in en rondom het primaire zorgproces en het vergroten van het werkplezier.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.